REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o danych osobowych wykorzystywanych w Fundacji Folk24 dla użytkowników serwisu Folk24.pl, Szanty24.pl i prenumeratorów Magazynu FOLK24 i Magazynu Miłośników Kultury Morza „SHANTYMAN” oraz osób, których dane osobowe zostały pozyskane z rejestrów publicznych.

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Folk24 z siedzibą we Wrocławiu (50-138), przy ul. Kuźniczej 11-13/15a, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice-Południe, KRS: 0000418561, NIP: 6263008841, REGON: 242917320, wydawca portali Folk24.pl, Szanty24.pl oraz Magazynu FOLK24 i Magazynu Miłośników Kultury Morza „SHANTYMAN”, który przetwarza Państwa dane na potrzeby organizacji konkursów, wysyłania newsletterów drogą elektroniczną oraz bezpłatnych magazynów poprzez Pocztę Polską.
 • Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia ww. usług.
 • Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców:
 1. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Folk24 usługi prawne,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Folk24 usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Folk24 usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 4. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz Folk24,
 5. podmiotom, z którymi Fundacja Folk24 zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres fundacja@folk24.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji newslettera) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linku zamieszczonego w stopce każdego newslettera.

 

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy "Regulamin serwisu Folk24.pl" określa warunki korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie "Folk24.pl", w ramach którego zamieszczane są informacje z zakresu muzyki folkowej, a także prowadzona jest sprzedaż w sklepie internetowym produktów związanych z tematyką portalu.
 2. Wydawcą serwisu internetowego "Folk24.pl" jest INVINI sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Józefczaka 49/9, o kapitale zakładowym 205 600 PLN, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000412222, NIP: 626-300-79-94, REGON: 242833793, adres elektroniczny: biuro@invini.pl, telefon: 32 722 03 07.
 3. Wydawca, poprzez serwis internetowy "Folk24.pl", gromadzi i przetwarza dane osobowe.
 4. Wydawca, poprzez serwis internetowy "Folk24.pl", świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Wydawca prowadzi sprzedaż w sklepie internetowym będącym częścią serwisu "Folk24.pl".

II. Definicje

Użyte w regulaminie serwisu internetowego "Folk24.pl" sformułowania oznaczają:

 1. Folk24.pl – serwis internetowy "Folk24.pl", znajdujący się pod adresem www.folk24.pl.
 2. Wydawca - Wydawca serwisu internetowego Folk24.pl.
 3. Użytkownik - usługobiorca w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, korzystający z podstawowych usług oferowanych w ramach Folk24.pl.
 4. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który ma dostęp do dodatkowych usług świadczonych w ramach Folk24.pl oraz może składać zamówienia w sklepie internetowym będącym częścią serwisu Folk24.pl.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zbiór danych osobowych zawierający informacje o Użytkownikach został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod numerem 000160/2010.
 2. Zbiór danych osobowych zawierający informacje o Użytkownikach zarejestrowanych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod numerem 000161/2010.
 3. Zbiór danych osobowych zawierający informacje konieczne do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym będącym częścią serwisu Folk24.pl na mocy Art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest zwolniony z wymogu rejestracji u generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administratorem danych jest Wydawca.
 5. Folk24.pl gromadzi lub może gromadzić następujące dane o Użytkownikach, które są lub w pewnych sytuacjach mogą zostać uznane za dane osobowe:
  • numer IP komputera, z którego Użytkownik łączy się z Folk24.pl,
  • datę i czas odwiedzenia strony internetowej,
  • dane określające wersję przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, którymi posługuje się Użytkownik,
  • czas przebywania w serwisie internetowym,
  • podstrony, które Użytkownik odwiedza,
  • adres strony internetowej, z której Użytkownik trafia do serwisu.
 6. Folk24.pl zapisuje na komputerze Użytkownika niewielkie porcje informacji (tzw. cookies) pozwalające skojarzyć dla celów statystycznych kolejne, następujące po sobie wizyty na stronie internetowej. Użytkownik, nie zgadzając się na zapisywanie danych na swoim komputerze może zablokować tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej.
 7. Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych Użytkownika jest przepis Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Celem przetwarzania danych jest możliwość analizy statystycznej odwiedzin serwisu Folk24.pl. Przetwarzane dane nie są łączone z żadnymi informacjami na temat Użytkownika. W tym sensie przetwarzanie danych nie narusza swobód i wolności właściciela danych. Jednocześnie, numer IP komputera, z którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową może być przetwarzany przez Wydawcę na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w połączeniu z przepisami Art. 18 ust. 5 pkt 2 oraz Art. 18 ust. 6 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 8. Wydawca, na podstawie przepisu Art. 25 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest zwolniony od obowiązku informowania Użytkowników o kwestiach określonych w Art. 25 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie, wszystkie określone tym przepisem dane są zamieszczone w regulaminie, który zawsze jest dostępny dla wszystkich Użytkowników.
 9. Gromadzone dane statystyczne są przesyłane do państwa trzeciego jakim, w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przesyłanie danych ma miejsce na podstawie przepisu Art. 47 ust. 1 tej ustawy. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej spełniają wymagania przytoczonego przepisu na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w programie "bezpieczna przystań" (Safe Harbour) oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA.
 10. Folk24.pl może w pewnych sytuacjach zapisywać na komputerze Użytkownika porcje danych (tzw. cookies) niezbędne do obsługi sesji Użytkownika oraz wyświetlania reklam, które są usuwane natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Podstawą prawną tego działania jest Art. 23 ust. pkt 1. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik, nie zgadzając się na zapisywanie danych na swoim komputerze może zablokować tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej.
 11. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik zgadza się na zapisywanie na swoim komputerze powyższych informacji. Zezwala także na przesyłanie ich do swojego komputera poprzez publiczną sieć teleinformatyczną (Internet) w sposób niezaszyfrowany.
 12. Dodatkowo, Folk24.pl gromadzi lub może gromadzić następujące informacje o Użytkownikach zarejestrowanych, które są lub w pewnych sytuacjach mogą zostać uznane za dane osobowe:
  • nazwę użytkownika (tzw. login),
  • adres poczty elektronicznej,
  • imię,
  • nazwisko,
  • miasto zamieszkania,
  • kraj zamieszkania,
  • płeć,
  • wizerunek (tzw. avatar),
  • zdefiniowany ciąg znaków doklejany do każdej wypowiedzi (tzw. podpis).
  Oprócz tych informacji dla każdego Użytkownika zarejestrowanego automatycznie są generowane dane, mogące stanowić dane osobowe:
  • numer jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w systemie,
  • losowy ciąg liter i znaków konieczny dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania portalu.
  Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik zgadza się na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych.
 13. Dodatkowo, Folk24.pl gromadzi następujące informacje o Użytkownikach zarejestrowanych, którzy składają zamówienia w sklepie internetowym będącym częścią Folk24.pl:
  • imię nabywcy,
  • nazwisko nabywcy,
  • adres nabywcy,
  • imię odbiorcy przesyłki,
  • nazwisko odbiorcy przesyłki,
  • adres dostawy towaru.
  Są to informacje niezbędne do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym Folk24.pl i jako takie na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych mogą być przetwarzane bez zgody ich właściciela.
 14. Folk24.pl może zapisywać na komputerze Użytkownika zarejestrowanego porcje danych (tzw. cookies) niezbędne do zapewnienia działania funkcji "Zapamiętaj mnie" dostępnej przy logowaniu. Informacje te to numeryczny identyfikator użytkownika oraz losowy ciąg znaków. Dane te są niszczone po upłynięciu 30 dni od ostatniej wizyty Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym mającej miejsce z tego samego komputera i tej samej przeglądarki internetowej lub po wybraniu przez Użytkownika zarejestrowanego opcji "Wyloguj". Użytkownik zarejestrowany, nie zgadzając się na zapisywanie danych na swoim komputerze może zablokować tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej.
 15. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik zgadza się na zapisywanie na swoim komputerze powyższych informacji. Zezwala także na przesyłanie ich do swojego komputera poprzez publiczną sieć teleinformatyczną (Internet) w sposób niezaszyfrowany.
 16. Celem zbierania danych od Użytkowników zarejestrowanych jest tworzenie społeczności użytkowników Folk24.pl. Odbiorcami dostarczonych przez nich danych osobowych są wszyscy Użytkownicy. Następujące informacje o Użytkownikach zarejestrowanych są udostępniane do wiadomości publicznej:
  • nazwa użytkownika (tzw. login),
  • imię,
  • nazwisko,
  • miasto zamieszkania,
  • kraj zamieszkania,
  • płeć,
  • wizerunek (tzw. avatar),
  • zdefiniowany przez Użytkownika ciąg znaków, który będzie doklejany do każdej jego wypowiedzi (tzw. podpis).
  Akceptując regulamin Użytkownik zezwala na upublicznienie wyżej wymienionych danych, które wprowadzi do naszego systemu informatycznego.
 17. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w systemie informatycznym, ma prawo do ich poprawiania i uzupełniania, ma także prawo do ich usunięcia z systemu informatycznego. Użytkownik zarejestrowany może całkowicie usunąć swoje konto oraz wszystkie powiązane z nim dane.
 18. Użytkownik zarejestrowany przyjmuje jednak do wiadomości, że po usunięciu swojego konta z serwisu Folk24.pl pozostaną w nim na zawsze dwie informacje:
  • numeryczny identyfikator użytkownika,
  • nazwa użytkownika.
  Konieczność ta jest podyktowana przepisem części A pkt. IV ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku "w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych".
 19. Wszelkie dane osobowe Użytkownik wprowadza do naszego systemu dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzania dla celów zdefiniowanych w niniejszym regulaminie.
 20. Jeżeli, jako Użytkownik zarejestrowany nie zgadzasz się na przetwarzanie danych, które są wymagane przez nasz system informatyczny do obsługi Twojego konta to nie rejestruj się na stronie internetowej.
 21. Jeżeli, jako Użytkownik nie zgadzasz się na przetwarzanie danych, które są gromadzone przez Folk24.pl dla celów statystycznych i do obsługi sesji użytkownika to natychmiast opuść tę stronę i nigdy na nią nie wracaj.

IV. Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Folk24.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zakres świadczonej dla Użytkownika usługi obejmuje dostarczanie ciekawych treści związanych z tematyką strony internetowej, a w szczególności: nowin, artykułów, recenzji i zapowiedzi imprez.
 2. Usługa świadczona dla Użytkownika zarejestrowanego ponadto rozszerzana jest o:
  • możliwość wypowiadania się na forum dyskusyjnym portalu,
  • możliwość nawiązywania znajomości z innymi użytkownikami portalu,
  • możliwość wysyłania prywatnych wiadomości do innych użytkowników witryny,
  • możliwość zgłaszania swojej obecności na koncertach i innych wydarzeniach,
  • możliwość informowania innych internautów o lubianych wykonawcach i polecanych wydawnictwach,
  • możliwość składania zamówień w sklepie internetowym, będącym częścią Folk24.pl.
 3. Usługodawcą w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną jest Wydawca.
 4. Usługa, z wyjątkiem realizacji zamówień w sklepie internetowym, jest świadczona nieodpłatnie.
 5. Aby móc korzystać z serwisu Folk24.pl usługobiorca musi dysponować komputerem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem zdolnym do wyświetlania stron internetowych, podłączonym do Internetu oraz przeglądarką internetową kompatybilną ze standardami XHTML 1.1 oraz CSS 2.0. Przeglądarka użytkownika musi mieć dostępną i włączoną funkcję przechowywania ciasteczek (tzw. cookies). Część funkcjonalności wymaga także obsługi języka Java Script.
 6. Usługobiorcy zabrania się dostarczania za pomocą usługi treści o charakterze bezprawnym lub nieetycznym.
 7. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu pomiędzy wydawcą serwisu Folk24.pl a usługobiorcą zostaje zawarta umowa na świadczenie opisanej usługi na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie drugiej strony umowy.
 8. Usługobiorca, jeżeli jest Użytkownikiem zarejestrowanym, rozwiązuje umowę poprzez usunięcie swojego konta w serwisie Folk24.pl. Jeżeli Usługobiorca jest Użytkownikiem to rozwiązuje umowę poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu Folk24.pl.
 9. Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.
 10. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w stosunku do jakości świadczonej usługi. Reklamacje są przyjmowane przez Wydawcę pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Na rozpatrzenie reklamacji Wydawca ma 14 dni roboczych licząc od daty doręczenia reklamacji.

V. Sklep internetowy

 1. Elementem serwisu Folk24.pl jest sklep internetowy dostępny pod adresem www.folk24.pl/sklep/.
 2. Podmiotem dokonującym sprzedaży w sklepie internetowym jest Wydawca.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w kwotach brutto.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość, na mocy której sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar, a nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty. Warunki umowy precyzuje niniejszy regulamin.
 5. W przypadkach wyjątkowych, takich jak niedostępność lub wadliwość towaru sprzedawca może odstąpić od umowy dokonując zwrotu kwoty pieniężnej przekazanej przez nabywcę.
 6. Każda czynność związana z realizacją zamówienia jest potwierdzana wiadomością elektroniczną wysyłaną na adres e-mail nabywcy.
 7. Jeżeli nabywcą jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, w przypadku nabycia rzeczy albo od dnia zawarcia umowy, w przypadku nabycia usług. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie sprzedawcy pisemnego oświadczenia o stosownej treści.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta,
  • dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynkach finansowych,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lu ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 9. W wypadku odstąpienia, na opisanych wyżej warunkach, od umowy zawartej na odległość obie strony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni, dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń.
 10. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (muzyka w formie plików MP3, magazyny w formie plików PDF etc.), kupujący nabywa licencję na ich użytkowanie oraz usługę dostępu do zakupionych produktów przez Internet tak, aby nabywca mógł pobrać zakupione produkty na swój komputer. Świadczenie usługi dostępu do zakupionego produktu cyfrowego rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia pobierania któregokolwiek pliku wchodzącego w skład tego produktu. W chwili rozpoczęcia pobierania konsument traci prawo rezygnacji z zakupionej usługi.
 11. Nabywca dokonuje zapłaty za zamówiony towar poprzez system płatności elektronicznych eCard, PayPal, przelew bankowy lub płatność za pobraniem.
 12. Jeżeli wpłata została zaksięgowana w dniu roboczym do godziny 13:30 to zamówione towary są wysyłane tego samego dnia. W innym wypadku towary zostaną wysłane następnego dnia roboczego.
  W przypadku zakupu produktów cyfrowych nabywca może je pobrać ze strony internetowej sklepu natychmiast po zaksięgowaniu płatności.
 13. Zakupione produkty cyfrowe nie są wysyłane do nabywcy tradycyjną przesyłką pocztową. Kupujący ma możliwość pobrać je przez Internet ze strony sklepu internetowego po uprzednim zalogowaniu się na konto, którego użył do złożenia zamówienia.
  W przypadku pozostałych produktów, posiadających fizyczną postać, wysyłka dokonywana jest na podany przez nabywcę adres dostawy na poniższych warunkach:
  • Przesyłka Priorytetowa Poczta Polska
   koszt: 8,61 zł brutto (zawiera ubezpieczenie)
   przewidywany czas dostawy: do 2 dni roboczych
  • Przesyłka Pobraniowa Priorytetowa Poczta Polska
   koszt: 19,07 zł brutto (zawiera ubezpieczenie)
   przewidywany czas dostawy: do 2 dni roboczych
 14. Klient za zakupiony towar otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeżeli nabywca otrzymał paragon fiskalny, a chce dostać fakturę VAT, musi najpierw zwrócić do sklepu paragon fiskalny.
  Fakturę VAT, po wystawieniu, nabywca może pobrać ze strony internetowej sklepu. Dokonując zamówień w niniejszym sklepie nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 15. W przypadku ujawnienia się w zakupionych towarach wad, klient może zgłosić roszczenie wynikające z rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub innych odpowiednich przepisów prawa.

VI. Obowiązki Użytkownika

 1. Podczas korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek odnoszenia się do innych Użytkowników z należnym im szacunkiem.
 2. Informacje, których udziel innym powinny być rzetelne.
 3. Nie wolno publikować w serwisie informacji łamiących prawo.

VII. Obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań mających na celu poprawne funkcjonowanie serwisu Folk24.pl.
 2. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie reagować na wszelkie znane mu przypadki naruszenia niniejszego regulaminu.
 3. Wydawca ma obowiązek współpracować z organami ścigania oraz innymi uprawnionymi instytucjami państwowymi w celu zabezpieczenia praw użytkowników strony internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany wprowadzone do regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

Jesteś tutaj:

Newsletter

Zapisz się na cotygodniowy newsletter szantowy
Bądź na bieżąco, zapisz się na powiadomienia o nowych artykułach: